Old GFOTY/Polly Salmon tracks, shelved Polly Salmon album